Za preuzimanje dokumenta iz priložene liste potrebno je da kliknete na naziv fajla.

Lista dokumenata

Fajl Opis Veličina fajla Preuzimanja
pdf 1. Zakon o lovstvu (60-2009) 436 KB 160
pdf 1a. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu (50-2013) 159 KB 154
pdf 2. Zakon o oružju i municiji (26 - 2016) 2 MB 156
pdf 2a. Zakon o izmjenama Zakona o oružju i municiji (18-2017) 1 MB 154
pdf 2b. Zakon o izmjenama Zakona o oružju i municiji (31-2018) 1 MB 149
pdf 2v. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji (58-2019) 144 KB 158
pdf Naredba o dopuni Naredbe o utvrđivanju ptica i sisara korisnih za poljoprivredu i šumarstvo (20-2010) 38 KB 162
pdf Naredba o utvrđivanju ptica i sisara korisnih za poljoprivredu i šumarstvo (3-2010) 52 KB 153
pdf Naredba o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači (43-2021) 157 KB 158
pdf Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o programu i načinu polaganja lovačkog ispita (32-2021) 330 KB 156
pdf Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu izrade, vođenju i dostavljanju podataka katastra lovišta (23-2014) 141 KB 158
pdf Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj opremi, službenoj legitimaciji i službenoj knjizi lovočuvara, uslovima i načinu polaganja lovočuvarskog ispita (29-2014) 205 KB 154
pdf Pravilnik o izmjeni Pravilnika o opštim uslovima, postupku i načinu davanja lovišta na korišćenje (82-2016) 143 KB 155
pdf Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrstama, broju i načinu korišćenja lovačkih pasa u lovištu (68-2018) 141 KB 154
pdf Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrstama, broju i načinu korišćenja lovačkih pasa u lovištu (94-2019) 142 KB 150
pdf Pravilnik o kriterijumima, uslovima i načinu dodjele i korišćenja namjenskih sredstava za razvpj i unapređivanje lovstva (52-2018) 171 KB 157
pdf Pravilnik o načinu i uslovima ustanovljavanja uzgajališta divljači (95-2016) 164 KB 140
pdf Pravilnik o načinu izrade, vođenju i dostavljanju podataka katastra lovišta (107-2009) 52 KB 155
pdf Pravilnik o načinu proljećnog prebrojavanja divljači, sadržaju, načinu i nosiocima izrade lovne osnove, privremenog godišnjeg plana korišćenja lovišta (23-2010) 118 KB 157
pdf Pravilnik o naknadi štete pričinjene korisniku lovišta bespravnim lovom ili odštetni cjenovnik (29-2010) 47 KB 157
pdf Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu izdavanja i roku važenja dozvole za lov i lovne karte (62-2020) 189 KB 157
pdf Pravilnik o obrascima propratnice i trofejnog lista, njihovom sadržaju, načinu izdavanja i evidenciji (9-2010) 92 KB 175
pdf Pravilnik o opštim uslovima, postupku i načinu davanja lovišta na korišćenje (116-2013) 143 KB 158
pdf Pravilnik o polaganju sokolarskog ispita, mjestu i načinu lova sa pticama grabljivicama (sokolarenje) i uslovima koje moraju ispunjavati registrovani subjekti za sokolarenje (28-2014) 144 KB 149
pdf Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za ocjenjivanje lovačkih trofeja (14-2017) 155 KB 158
pdf Pravilnik o programu, načinu i uslovima polaganja lovačkog ispita (66-2014) 508 KB 148
pdf Pravilnik o službenoj opremi, službenoj legitimaciji i službenoj knjizi lovočuvara, uslovima i načinu polaganja lovočuvarskog ispita (113-2013) 216 KB 154
pdf Pravilnik o uslovima pod kojima se može vršiti prepariranje divljači i držanje trofeja javno izloženih u objektima, kao i upotreba mesa divljači (29-2010) 66 KB 145
pdf Pravilnik o uslovima, načinu hvatanja i držanja divljači u ograđenom prostoru (47-2010) 47 KB 165
pdf Pravilnik o uspostavljanju informacionog sistema u lovstvu (25-2021) 216 KB 153
pdf Pravilnik o vođenju baze podataka vrhunskih i vrijednih trofeja (23-2014) 133 KB 153
pdf Pravilnik o vrstama, broju i načinu korišćenja lovačkih pasa u lovištu (109-2011) 48 KB 155
pdf Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima, načinu hvatanja i držanja divljači u ograđenom prostoru (91-2019) 142 KB 169
pdf Rješenje o cjenovniku odstrela, korišćenja divljači i usluga u lovištu (45-2021) 177 KB 177